Allmänna hyresvillkor

§1. Houdini’s ansvar och begränsningar

Houdini garanterar att kläderna är I funktionsdugligt skick vid uthyrningen. Hyrestagaren har rätt att kräva kompensation om brister I funktionen kan påvisas. Denna kompensation kan dock aldrig bli större än den totala hyreskostnaden. Hyrestagaren har under inga omständigheter rätt att utkräva någon form av ersättning från Houdini vid personskador eller dödsfall i samband med användning av hyresobjekten. Vidare har hyrestagaren ej heller rätt att kräva ersättning från Houdini för utebliven aktivitet på grund av fel som uppstår på hyresobjekten under hyrestiden.

§2. Hyresobjektens användning

Hyrestagaren får inte hyra ut hyresobjekten till tredje part. Utnyttjande av hyresobjekten i syfte att mot ersättning utföra tjänster är inte tillåtet i någon form. Houdini har rätt att neka uthyrning om hyrestagaren vid tidigare tillfälle missbrukat hyresavtalet. Hyresobjekten transporteras på beställarens ansvar och egen risk.

§3. Utlämnande, samt försenad eller utebliven återlämning

Houdini skall tillhandahålla hyresobjekten på avtalad tid. Kan Houdini inte tillhandahålla hyresobjekten på avtalad tid är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet varit av väsentlig betydelse för hyrestagaren att häva avtalet. Hyrestagaren har under inga omständigheter rätt till ersättning från Houdini för utebliven leverans av hyresobjekten utöver vad som klargörs i denna paragraf. Vid återlämnandet skall utrustningen besiktigas av representant från Houdini. Hyrestagaren får ej ändra, byta eller ta bort del eller delar på hyresobjekten utan tillstånd från Houdini. Skador som finns på hyresobjekten vid återlämnandet och som inte är nedtecknade på hyresavtalet anses vara vållade av hyrestagaren som därmed blir ersättningsskyldig.

§4. Hyrestid och hyresavgifter

Hyresavgift utgår enligt separat lista och totalsumman anges i orderbekräftelsen. Hyresavgiften betalas kontant vid utlämnande av hyresobjekten. Utöver hyresavgiften debiteras en dagshyra för varje dygn och hyresobjekt, och utan övre gräns om hyresobjekten inte återlämnas inom avtalad tid.

Vid prenumeration dras summan en gång per månad. Minst tre månaders avtal gäller vid prenumeration

§5. Hyresobjektens skötsel

Hyrestagaren ansvarar för att hyresobjekten vårdas väl. Vidare skall hyrestagaren tillse att hyresobjekten bibehålls i funktionsdugligt och skick under hela besittningstiden.

§6. Ansvar vid fel, skada eller stöld, samt ersättning till Houdini

Ansvaret för hyresobjekten ligger hos hyrestagaren från utlämnandet ända till återlämnandet. Hyrestagaren är ekonomiskt ersättningsskyldig till Houdini för alla fel och skador på, samt stöld av, hyresobjekten som uppkommer under besittningstiden. Hyrestagaren skall snarast underrätta Houdini om fel, skada eller stöld av hyresobjekten. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan görs omgående. Hyrestagaren kan om denne så önskar sörja för att felet eller skadan åtgärdas utan dröjsmål och ansvarar då för att detta utförs på ett fackmannamässigt sätt, dock måste först ett godkännande erhållas från Houdini. Full ersättning för skadad eller förkommen utrustning skall inkomma till Houdini senast 10 dagar efter hyrestidens utgång. Detta gäller oavsett hur lång handläggningstiden blir, eller vilket beslut som fattas av hyrestagarens försäkringsbolag.

Jag har läst igenom avtalet och är införstådd med dess villkor och förbinder mig härmed att utan reservation följa detta avtal. Jag är också införstådd med att jag använder hyresobjektet på eget ansvar och att inget ersättningskrav kan framföras Houdini Sportswear i anslutning till detta hyresavtal.

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev får du:
10% på ditt första köp
Exklusiva erbjudanden
Förtur till våra kampanjer
Tillgång till våra nyheter först av alla

Houdini Sportswear. Alla rättigheter förbehålls.